Policy

Phương Xiclo luôn tôn trọng sự riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ điều đó.  chúng tôi khuyên bạn nên đọc kỹ chính sách trước khi sử dụng trang này vì việc bạn sử dụng trang này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản của chính sách.

Chính sách này áp dụng đối với những thông tin cá nhân mà chúng tôi quản lý về các cá nhân, các nhà bán hàng và các đối tác hợp tác. Tuy nhiên, chính sách này không áp dụng cho những thông tin về các công ty và các tổ chức khác mà chúng tôi quản lý.

Khi duyệt nhanh các trang web của chúng tôi và hầu hết những dịch vụ khác được cung cấp thong qua các trang web này không yêu cầu phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, khi bạn tự ý cung cấp những thông tin cá nhân về bạn, thì với những thông tin cung cấp đó bạn sẽ thông báo cho biết về việc bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng những thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân từ bạn để cho phép chúng tôi phản hồi lại với những yêu cầu hay cung cấp một dịch vụ nào đó khi được yêu cầu.

Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin không phải là thông tin cá nhân về bạn như loại trình duyệt internet của trang web mà bạn sử dụng kết nối với trang web của chúng tôi. Bạn không thể bị nhận dạng từ những thông tin này và những thông tin này chỉ để hỗ trợ chúng tôi trong việc cung cấp một dịch vụ có hiệu quả trên trang web này.

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hay cho thuê những thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn hay khi được pháp luật yêu cầu. Khi có yêu cầu, chúng tôi sẽ loại bỏ bất kỳ người đăng ký nào (và những thông tin có liên quan) khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

Ngoại trừ những điều đã đề cập ở trên, chúng tôi sẽ không chuyển các thông tin chi tiết của bạn cho bất kỳ người nào bên ngoài Phương Xiclo mà không có sự cho phép của bạn. Do chúng tôi hoạt động trong phạm vi toàn cầu, nên thông tin của bạn có thể được chuyển tải đi bất kỳ nơi nào trong phạm vi công ty của chúng tôi trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cẩn trọng hợp lý nhằm đảm bảo rằng mọi việc chuyển tải thông tin này sẽ luôn được an toàn và trong tầm kiểm soát của chúng tôi. Nếu bạn cung cấp những thông tin cá nhân, thì có nghĩa là bạn đồng ý việc chuyển tải này.